Alphen op één Lijn is een koepelorganisatie van vijf Wijk Samenwerkings Verbanden (WSV'en) in Alphen aan den Rijn:

  • SSGD: Stichting Samenwerkingsverband Gezondheidscentrum Dillenburg (sinds 2020 hebben ook de Bospark huisartsen zich hierbij aangesloten)
  • SSEP: Stichting SamenwerkendeEerstelijn Prelude
  • SSGL: Stichting Samenwerkingsverband Gezondheidscentrum Lupine
  • SGHC: Stichting GEZ Het Centrum
  • MedZorg SSGPA: MedZorg Stichting Samenwerkingsverband GES Partners Alphen aan den Rijn (sinds 2020 hebben ook de huisartsenpraktijken Het Ambacht en Saffier zich hierbij aangesloten) 

De WSV’en worden gevormd door huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten, aangevuld met diëtisten en andere eerstelijs zorgverleners. Door betere onderlinge samenwerking beogen zij de zorg rond mensen met één of meerdere chronische aandoeningen te verbeteren. Dat gebeurt door middel van het uitvoeren van de zorgprogramma’s, een verzameling werkafspraken per chronische aandoening.

Missie

Alphen op één lijn bevordert optimaal georganiseerde, multidisciplinaire geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg van hoge kwaliteit aan de bij de samenwerkingsverbanden ingeschreven patiënten met één of meer chronische aandoeningen door ondersteuning en versterking van de eerste lijn.

Visie

In 2020 is Alphen op één lijn een gemeentebrede voorziening die in samenwerking met andere partners in de zorg, zoals de gemeente, ziekenhuizen en GGZ buurt- en wijkgericht multidisciplinaire eerstelijns zorg levert aan de inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn. Waar nodig én mogelijk is AOEL samenwerkingsverbanden aangegaan met vergelijkbare organisaties in Zuid-Holland Noord.

Nieuws

Zorgverleners zetten de deuren weer open


Door de versoepeling van de overheidsmaat-regelen in verband met de Coronacrisis is het voor de zorgverleners van Alphen op één Lijn weer mogelijk hun deuren te openen. Huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en apotheken kunnen weer patiënten ontvangen en behandelen, met inachtneming van de geldende regels van het RIVM natuurlijk. Huisartsen deden dit al voor zorg die niet uitgesteld kon worden.

Respecteer de spelregels 
Als gevolg van de RIVM regels kunnen er minder patiënten tegelijk in wachtkamers en apotheek ontvangen worden. Er worden dus minder afspraken gemaakt, Van patiënten die een afspraak hebben  wordt gevraagd om op tijd te komen, van zorgverleners wordt gevraagd afspraken niet uit te laten lopen zodat mensen zo min mogelijk tijd in de wachtkamer hoeven door te brengen.  Om het contact met anderen te voorkomen is bij veel praktijken een aangepaste looproute uitgezet, houdt u zich hieraan. 

Hygiëne
Veel aandacht gaat naar hygiëne, de spreek- en behandelkamers worden frequent grondig gereinigd, er is handalcohol aanwezig en aan de patiënten wordt gevraagd de handen te reinigen. Ook zijn er hygiënemaatregelen genomen als de anderhalve meter afstand niet kan worden gewaarborgd, bijvoorbeeld bij lichamelijk onderzoek of een behandeling. Wilt u weten wat de hygiëneregels zijn die uw zorgverlener hanteert? Vraag ernaar als u een afspraak maakt.

Het maken van een afspraak bij Coronaverschijnselen
Het wordt aangeraden bij verschijnselen van Corona zelf een afspraak te maken voor een test met een van de teststations in de regio, door te bellen met 0800-1202. 

Als u belt voor een afspraak bij huisarts, fysiotherapeut of diëtist zal deze u altijd vragen of u Corona symptomen heeft. Als u de huisarts belt met klachten die kunnen wijzen op Corona, zal de assistent altijd overleggen met de huisarts. Andere zorgverleners zullen u adviseren contact op te nemen met de huisarts of direct een afspraak voor een Coronatest te maken. 

Het maken van een afspraak met uw zorgverlener
Als u geen symptomen van Corona heeft, kijkt de zorgverlener hoe u het beste bent geholpen. Dat kan zijn door een telefonisch consult, beeldbellen, of een fysieke afspraak. Afspraken via de websites of MGn zijn voorlopig nog niet mogelijk. Kom zoveel mogelijk alleen, als u begeleiding nodig heeft, dient uw begeleider buiten te wachten.

Stel een afspraak niet uit.
Tijdens het hoogtepunt van de Coronacrisis bleek dat mensen met klachten de zorg niet wilden overvragen, sommige klachten werden om die reden nog niet besproken. Problemen die al langer worden uitgesteld krijgen voorrang, net als meer dringende klachten of problemen.

Apotheken
De apotheken zijn weer geopend met minder balies dan u gewend was en natuurlijk wordt de anderhalve meter afstand aangehouden. Het afhalen van herhaalmedicatie gaat bij voorkeur via de afhaalkluis. De afhaalkluis wordt ook ingezet voor zelfzorgmiddelen of hulpmiddelen. Als er kosten aan uw medicatie zijn verbonden ontvangt u een factuur via een beveiligde e-maill. Indien u niet in staat bent uw medicijnen af te halen, worden deze bij u thuisbezorgd. Wilt u de medicijnen of hulpmiddelen toch liever zelf afhalen dan stuurt de apotheek u een sms of e-mail met het verzoek uw medicijnen af te halen. 

Inhaalslag bij zorg in het ziekenhuis
De ziekenhuizen hebben zich in de afgelopen periode vrijwel alleen beziggehouden met zorg voor Corona- patiënten. Andere behandelingen werden uitgesteld, of vonden telefonisch plaats. Zo ontstond een stuwmeer van uitgestelde zorg, het zal daardoor langer dan gebruikelijk duren voordat u met een verwijzing in het ziekenhuis terecht kunt. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Positieve ontwikkeling
Onze zorgverleners en patiënten ervaarden de ontwikkelingen van zorg op afstand als positief en houden dit graag vast. Denk daarbij aan meer telefonisch of online contact met uw huisartsenpraktijk en andere zorgverleners. Daarnaast zal er in de toekomst ook meer accent liggen op zelfzorg, zoals het zelf meten van uw bloeddruk en het doorgeven van uw resultaten aan uw huisarts. 

Voorlopig zijn dit de maatregelen die wij in Alphen treffen. Als we ons gezamenlijk aan deze adviezen houden zal het ons lukken Corona in te tomen. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn laten wij u dit weten. 

Patientennieuwsbrief 13 mei: Corona update

Beste mevrouw, meneer,

De afgelopen weken zijn voor iedereen vreemde weken geweest. Wij hebben onze huisartsenpraktijken en de eerstelijnszorg noodgedwongen anders moeten inrichten. Wij zijn heel blij met uw begrip voor deze situatie en de vele mooie reacties die we hebben ontvangen.

Nu de daling van het aantal besmettingen met het coronavirus en het aantal ziekenhuisopnames een feit is wordt er bij de eerstelijns zorgverleners gekeken hoe de reguliere zorg weer langzamerhand kan worden hervat.

U leest hieronder welke wijzigingen u bij de huisartsen, apotheken, fysiotherapeuten en diëtisten kan verwachten.

Met vriendelijke groet,
de zorgverleners van de aangesloten huisartsenpraktijken

Lees meer...
­