Alphen op één Lijn is een koepelorganisatie van vijf Wijk Samenwerkings Verbanden (WSV'en) in Alphen aan den Rijn:

  • SSGD: Stichting Samenwerkingsverband Gezondheidscentrum Dillenburg (sinds 2020 hebben ook de Bospark huisartsen zich hierbij aangesloten)
  • SSEP: Stichting SamenwerkendeEerstelijn Prelude
  • SSGL: Stichting Samenwerkingsverband Gezondheidscentrum Lupine
  • SGHC: Stichting GEZ Het Centrum
  • MedZorg SSGPA: MedZorg Stichting Samenwerkingsverband GES Partners Alphen aan den Rijn (sinds 2020 hebben ook de huisartsenpraktijken Het Ambacht en Saffier zich hierbij aangesloten) 

De WSV’en worden gevormd door huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten, aangevuld met diëtisten en andere eerstelijs zorgverleners. Door betere onderlinge samenwerking beogen zij de zorg rond mensen met één of meerdere chronische aandoeningen te verbeteren. Dat gebeurt door middel van het uitvoeren van de zorgprogramma’s, een verzameling werkafspraken per chronische aandoening.

Missie/visie

Waar staan wij voor?

AOEL is een organisatie die de aangesloten zorgverleners helpt om het vak leuk te houden door samen te werken, te inspireren, te faciliteren en te ontzorgen. Hoe meer de zorgverlener in zijn/haar kracht staat en de patiënten maximaal kan helpen, hoe meer dit ten goede komt aan goede patiëntenzorg. AOEL is opgericht voor de ondersteuning van de aangesloten zorgverleners bij het uitvoeren van de multidisciplinaire zorgprogramma’s en vervult hierin de rol van organisator en ondersteuner in de ruimste zin van het woord. AOEL is aanspreekpunt naar zorgverzekeraar en ander samenwerkingspartners

AOEL wil alle zorgaanbieders in de eerstelijn verbinden en samenbrengen, op die manier de kwaliteit van de multidisciplinaire zorg verhogen en deze laten aansluiten bij de zorgbehoefte op wijkniveau.

Daarnaast ondersteunt AOEL bij de invoer en de verbetering van regionaal en/of lokaal gedragen zorgprogramma’s of zorgpaden die zorgen voor multidisciplinaire zorg voor de (kwetsbare/chronische) patiënt in de gemeente Alphen. Dit heeft als doel dat de patiënten erop kunnen vertrouwen dat ze kwalitatieve, goede op elkaar afgestemde, multidisciplinaire zorg ontvangen conform de meest actuele inzichten.

Waar gaan wij voor?

AOEL is HET multidisciplinaire samenwerkingsverband voor eerstelijnszorg in Alphen en omgeving, en de gesprekspartner voor de gemeente, welzijnsinstellingen en organisaties in het sociale domein. We spelen actief in op ontwikkelingen in de zorg en werken nauw samen met het sociale domein waarbij het doel is om de juiste zorg op de juiste plaats te leveren. In 2022 zal AOEL de Alphense eerstelijn op een passende manier onderbrengen in de toekomstige regio-organisatie, met als doel nog betere ondersteuning en ontzorging van de aangesloten zorgaanbieders. 

­