Wat is gezondheid? Volgens de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) is gezondheid: het ontbreken van ziekte. Maar de laatste jaren vragen steeds meer zorgverleners zich af of die definitie wel voldoet. Iemand met een handicap of diabetes bijvoorbeeld is volgens de WHO definitie ziek. Maar hij of zij hoeft zich helemaal niet ziek te voelen. Iemand met sociale of emotionele problemen aan de andere kant, kan zich heel ziek voelen, maar is dat volgens de definitie niet. 

Om antwoord te geven op de vraag wat gezond-heid nu eigenlijk is en hoe je dat kunt meten heeft onderzoeker Machteld Huber het concept Positieve Gezondheid opgesteld. De definitie van gezondheid is volgens de onderzoeker: het vermogen om de regie over het eigen leven te houden en met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen om te gaan. 

Bij deze definitie van gezondheid  komen veel meer aspecten kijken dan alleen de lichamelijke. Positieve gezondheid gaat uit van waar mensen zelf graag bij geholpen willen worden en dat is vaak niet alleen het medische aspect. Binnen het concept Positieve Gezondheid is een methode ontwikkeld om te meten hoe gezond je je voelt. In dit ‘spinnenweb’ kun je dat op 6 dimensies aangeven op een schaal van 1 tot 10. Zorgverleners gebruiken deze methode ook als zij met u uw klachten bespreken, hierdoor wordt helder of er meerdere aspecten zijn die uw klachten veroorzaken.

Probeer het!
Vul het cijfer dat u zichzelf geeft per dimensie in het 'spinnenweb' eens in en zie op welke vlakken u nog wat verbetering kunt gebruiken. Als u vervolgens een doel stelt en actie neemt kunt u het spinnenweb over een maand weer invullen en zien hoe uw algemene gezondheidsbeeld is verbetert. Gebruik onderstaand 'spinnenweb'.


De Dimensies

Schermafdruk 2019 04 19 13.03.43

Schermafdruk 2019 04 19 13.04.25


Hoe denkt men in Alphen over Positieve Gezondheid?

Positieve gezondheid is landelijk positief en enthousiast ontvangen. Deze methode zorgt ervoor dat gezondheid niet langer alleen een taak is van medici en andere zorgprofessionals  maar ook van welzijnswerkers, verzekeraars, overheden en zelfs sportverenigingen, scholen enzovoort. Gezondheid kan immers op vele vlakken beïnvloed worden. Kortom gezondheid wordt een zaak van ons allemaal. Overal in het land duiken dan ook initiatieven op die Positieve Gezondheid als uitgangspunt hebben. Wij vroegen hoe men er in Alphen over denkt.

Ruud GebelRuud Gebel, huisarts bij Prelude

“Positieve gezondheid is een andere manier van kijken naar ziekte. Bij positieve gezondheid kijk je naar wat mensen nog kunnen en op welke gebieden zij nog zaken willen verbeteren. Het is een goede manier om met patiënten in gesprek te gaan over wat ze bezighoudt, wat er goed gaat en welke zaken zij nog willen aanpakken. 

Het is ook een manier om de verbinding te leggen met 

het zogenaamde sociale domein, zoals Tom in de Buurt of vrijwilligers-organisaties. Met positieve gezondheid zorg je dat mensen worden geholpen op de gebieden waar ze geholpen willen worden. Dat hoeft overigens lang niet altijd de ziekte zelf te zijn. Zo kan iemand met chronische hoofdpijnklachten, die blijken te berusten op zorgen over schulden, meer geholpen zijn met een verwijzing naar de schuldhulp-verlening dan met een ver-wijzing naar de neuroloog. Op deze manier helpen we niet alleen de patiënt beter, we besparen ook veel zorgkosten.”

___________________

Annette Zwart, adviserend geneeskundige bij Zorg en Zekerheid.

Annette Zwart “Het uitgangspunt voor een gezonde levensstijl is dat preventie belangrijk is, wij willen de gezonde verzekeraar zijn, we gaan van ‘ziekte en zorg’ naar 

‘gezondheid en gedrag’. Dat is in lijn met de maatschap-pelijke ontwikkeling van de juiste zorg op de juiste plek, waarbij wat buiten de zorg kan, buiten de zorg moet plaats vinden. Daarom staat positieve gezondheid bij ons hoog op de agenda. Positieve Gezondheid geeft de nieuwe definitie van gezondheid weer. Inmiddels zijn we er wel achter dat er naast je lichaamsfuncties nog veel meer aspecten belangrijk zijn voor je gezondheid. Daarom ontwik-kelen we, of werken we mee aan preventieve projecten in de regio op alle aspecten van positieve gezondheid. Uitgangspunt is: wat kun-nen mensen wel, in plaats van, wat kunnen ze niet.” 

___________________

Han de JagerHan de Jager, wethouder 

“Een gezonde stad is een collectieve opgave. Het is daarbij heel belangrijk dat we met elkaar gezondheidsproblemen voorkomen. Daarom ligt, voor ons als gemeente, de focus het meest op preventie. We moeten anders omgaan met zorg, niet alleen symp-tomen aanpakken maar tegelijkertijd op zoek gaan naar een gezondere manier van leven. Daarvoor is het nodig dat organisaties niet alleen samenwerken, maar ook buiten de eigen muren kijken. De centrale vraag moet altijd zijn: Wat is het beste voor deze inwoner?

Ik ben dan ook erg blij met de samenwerking van elf organisaties in het Alphens Keten Overleg (AKO). Daar vindt zorg en ondersteuning aansluiting bij de behoefte van de samenleving. Een huisarts kan in het kader van ‘Welzijn op Recept’ regelen dat iemand wekelijks met een patiënt een rondje om de Zegerplas loopt. De patiënt gaat zich beter voelen over zijn gezondheid en het heeft soms net zoveel effect als de pillen tegen stress die de huisarts nu voorschrijft.”

 ___________________

Lisa van den DoolAlphen Beweegt, Lisa den Dool
"Om kinderen met overge-wicht te enthousiasmeren voor een gezondere levensstijl implementeerde Alphen Beweegt met de samen-werkende fysiotherapeuten (SAF) en diëtisten een ‘bewegings-programma’ van Risk Care Preventie. De deelnemende kinderen krijgen 16 weken lang, elke week voedings- gedrags- en beweeglessen. De beweeglessen zijn fitness (fysiotherapie vd Berg), boksen (Boksschool Teus de Kruyf) en dansen(De Vos-Danscentrum). Verder staan op het programma: voedingslessen(Vodiservice), gedragslessen(Praktijk-4Kids) en weerbaarheids-lessen (Rots & Water en Go voor Jeugd). De bedoeling is dat de kinderen plezier krijgen in bewegen en gaan beseffen dat het goed voor ze is. Vanuit de zorgpartners worden kinderen en hun ouders verwezen naar dit project, maar er komen ook kids bij ons terecht omdat ze het op FaceBook hebben zien langskomen. Ouders zijn belangrijk voor succes en kunnen deelnemen aan de fitness op maandagen en meedoen met de kooklessen voor ouder en kind. Na deze 16 weken worden de kinderen opgenomen in bestaande trainingsgroepen. Na nog eens 14 weken kunnen de kinderen instromen in reguliere sportlessen waarvoor proef-lessen bij verschillende sportverenigingen gevolgd kunnen worden. Van de 1ste groep van tien kinderen gaan er nu vijf na het pro-gramma door met sporten. Drie worden in het nieuwe seizoen lid van Alphense Boys, één wordt lid van voetbalvereniging Alphen en één kind blijft sporten in een fitness-centrum. 

De kosten voor dit project worden deels gefinancierd door Sport Impuls. De 2e groep is onlangs met 9 enthousiaste deelnemers van start gegaan."   

___________________

Marieke van SchieMarieke van Schie, Projectleider bij REOS 
(REOS legt verbinding tussen zorgverleners en het sociaal domein)

“Op 7 juni was ik, samen met een grote groep zorgverleners en welzijns-organisaties, in het Alphense gemeentehuis aanwezig bij een training over Positieve Gezondheid. Wat ik leuk vond was dat een huisarts een paar patiënten kennis had laten maken met het 'spinnenwebmodel' en zijn ervaringen daarmee deelde. Hij had de patiënten gevraagd het model zelf in te vullen om hun eigen situatie goed in beeld te brengen. Het bleek dat mensen het heel leuk vonden dat hun situatie zo helder werd en dat ze vooral herkenden wat juist wel kan. Patiënt en huisarts kunnen daarna samen bespreken bij welke instantie of zorgverleners de beste hulp gevonden kan worden. De patiënt bepaalt waaraan hij of zij graag aandacht wil besteden. Daarbij is het ook belangrijk dat de patiënt zich een doel stelt en een tijd afspreekt waarop hij of zij actie zal ondernemen. 

Dat is de essentie van positieve gezondheid: iemand  zichzelf ervan bewust te laten worden om verandering in hun vaste leefpatroon te brengen op zo’n manier dat het beter met ze gaat. Met Positieve Gezondheid helpen we mensen zelf de regie over hun gezondheid te nemen. Als dat lukt voelen zij zich vaak al snel beter.”


 

Publicatiejaar: 2018
Editie: zomer
Link naar BETER: https://indd.adobe.com/view/69aedeec-303f-410e-8d7d-b2428829d805

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­