PCOVEREHEIDDe AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. 

Deze regels zijn onder andere vastgelegd in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). 

Binnen het AVG is een privacyreglement verplicht en is bedoeld om u te informeren over de rechten en plichten van de zorgverleners die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijken gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Bij onze apothekers, dietisten, huisartsen- en fysiotherapiepraktijken worden diverse persoonsgegevens verwerkt. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid). Elke zorg verlenende instantie is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van patiënten. 

Schermafdruk 2019 04 19 13.55.25Aan de plichten en verantwoordelijkheden die uit de nieuwe wet voortkomen voldoen de praktijken sinds 25 mei volledig en zijn hiervoor de volgende stappen genomen:

Informatiebijeenkomsten
Tijdens deze  twee  informatiebijeenkomsten waarbij huisartspraktijken, apotheken, fysiopraktijken en diëtistes een toelichting kregen over de AVG door een  dataveiligheidsspecialist.

Privacyverklaring
Leden zetten een op hun beroepsgroep gerichte verklaring op hun site. Zodoende werden patiënt/cliënt geïnformeerd over wat er met hun persoonsgegevens wordt gedaan.

Privacyreglement
Elke praktijk heeft een eigen privacyreglement hierin is beschreven wat de rechten en plichten zijn van de zorgverlener. Hierin staat eveneens dat elke zorgverlener zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met persoonsgegevens.

Verwerkersovereenkomst
Met alle  partijen die direct of indirect gegevens van de praktijk verwerken zijn de procedures en werkwijzes onder de loep genomen en zijn bindende verwerkingsovereenkomsten afgesloten.

Privacy staat centraal 
Doorlopend dient elke praktijk privacy op de agenda te zetten en na te denken over privacy verhogende maatregelen bij het gebruik van persoonsgegevens.

Functionaris Gegevensbescherming (FG)
Binnen AOEL is een functionaris gegevensverwerking aangesteld die privacy en informatieveiligheid zal monitoren en daar waar mogelijk verbeteren. Om de AVG voor de hele organisatie te implementeren is een team aangesteld die hierbij hulp bood.

Als er toch wat mis gaat 
Er zijn afspraken gemaakt en deze zijn in een protocol gezet. Dit protocol dicteert wat er gedaan moet worden als er onverhoopt toch datalekken optreden.

Toestemming patiënt niet nodig
Zorgverleners hebben reeds toestemming aan de patiënt gevraagd en/of verkregen voor het delen van privacygevoelige informatie onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens, hier is niets aan veranderd.

Informatie over AVG aan patiënt/cliënt
Patiënten worden geïnformeerd via de websites en nieuwsbrieven en/of in de praktijk.

Rechten van de patiënt/cliënt
De AVG versterkt de reeds bestaande privacy-rechten. De patiënt/cliënt moet duidelijk geïnformeerd worden wat er met de persoonsgegevens gedaan wordt. Dit staat verwoord op de website van uw huisartsenpraktijk of andere zorgverlener.


 

Publicatiejaar: 2018
Editie: zomer
Link naar BETER: https://indd.adobe.com/view/69aedeec-303f-410e-8d7d-b2428829d805

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­