foto vd berg websiteZorg beweegt met de ontwikkelingen mee!

Ramona Pereira is fysiotherapeut bij fysiotherapie van den Berg, met als specialisme neurologie, ze neemt deel aan zowel het Parkinson - als het MS netwerk. Ramona maakt ook deel uit van de werkgroep complexe ouderenzorg binnen Alphen op één Lijn. Ze beantwoordt onze vragen over het doel en het nut van een dergelijke werkgroep. 

Wat is de werkgroep complexe ouderenzorg?
"Het is een werkgroep van medici en paramedici uit verschillende disciplines die zich inzetten voor de zorg voor kwetsbare ouderen In Alphen die hulp nodig hebben om zo lang als mogelijk zelfstandig te blijven wonen.” 

Wie nemen deel aan deze werkgroep?
“De werkgroep bestaat uit twee huisartsen, een specialist ouderengeneeskunde, een apotheker, een fysiotherapeut, een diëtist, een praktijkondersteuner, een diëtist en een projectcoördinator.”

Wat is het doel van de werkgroep?
“Het doel is simpel: betere zorg voor ouderen. Ouderen wonen tegenwoordig langer thuis en dat maakt de zorgvraag aan eerstelijnszorgverleners complexer.  Met name de signalering van problemen is een uitdaging. Dat is dan ook een van onze belangrijkste opdrachten: ‘bedenk hoe we de signalering kunnen verbeteren’. Daarnaast zorgen we voor uitwisseling van kennis en praktijkervaring en zoeken we ideeën om de onderlinge communicatie binnen Alphen op Eén Lijn over dit onderwerp te verbeteren zodat we elkaar makkelijker en sneller kunnen vinden. De werkgroep heeft als taak de Implementatie van het ketenzorgprogramma ‘complexe ouderenzorg’ binnen AOEL te bewerkstelligen. Het programma leidt naar de inzet van aangewezen professionele en informele zorg, waardoor de oudere zo goed mogelijk (zelfstandig) blijft functioneren.”

 OUDEREN PLAATJE

Hoe loopt de samenwerking?
"Het verloopt erg prettig. We hebben eerst bij de beroepsgroepen in de eerste lijn geïnventariseerd hoe zij vorm geven aan ouderenzorg en wat hun ervaringen zijn.  Aan de hand van de reacties daarop bieden we vanaf 14 oktober een scholing aan over hoe je de zorgbehoefte signaleert en hoe je onderling communiceert.” 

Hoe verschilt de aanpak van AOEL met andere programma’s voor ouderenzorg?
“Er zijn veel verschillende initiatieven, wij kiezen vanuit de praktijksituatie in Alphen heel duidelijk voor multidisciplinaire inzet binnen Alphen op één Lijn.”


De kracht van de samenwerking 

Situatie in Alphen aan den Rijn is redelijk uniek.

Met de uitkomsten en initiatieven van de werkgroep complexe ouderenzorg wordt de sterkte van de samenwerkende zorgverleners in Alphen aan den Rijn benadrukt. De zorg voor ouderen krijgt hiermee bij alle aangesloten partijen dezelfde urgentie en er wordt gewerkt via een vast protocol. 

Het zorgprogramma van de werkgroep maakt ook de samenwerking met andere organisaties zichtbaar. Er is op vele gebieden met de Gemeente, Participe, Tom in de buurt en de thuiszorgorganisaties overleg over hoe er optimaal kan worden samengewerkt.

Hiermee is in Alphen een vrij unieke situatie ontstaan, met een breed draagvlak voor goede zorgverlening.

Publicatiejaar: 2020
Editie: najaar
Link naar BETER: https://indd.adobe.com/view/04e2183f-2940-4461-8491-fd6e71362457

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­