Wat is COPD?
Ongeveer 300.000 mensen hebben COPD. COPD komt vaker voor bij mensen die roken. Bij 10 tot 15 % van de rokers wordt de diagnose COPD gesteld.

COPD staat voor ‘Chronic Obstructive Pulmonary Disease’ en is een verzamelnaam voor chronische longaandoeningen, zoals longemfyseem en chronische bronchitis. Bij chronische bronchitis zijn de luchtwegen ontstoken en daardoor nauwer. Bij longemfyseem zijn de wanden van de longblaasjes verslapt. Door de afgenomen elasticiteit, kan er in de longen minder lucht ververst worden. COPD kan niet genezen. Wel kan verdergaande schade aan de longen en luchtwegen beperkt en klachten verminderd worden.

Het zorgprogramma is bedoeld voor mensen met een lichte en matige ziektelast. Deze ziektelast wordt door middel van een vragenlijst vastgesteld. 

Zorgprogramma COPD
Dit zorgprogramma is geïntroduceerd om mensen met COPD een maximale kwaliteit van leven te geven door het ontwikkelen van betere behandelmethoden en door begeleiding van patiënten bij het veranderen van hun levensstijl. Afhankelijk van de (ernst van) de aandoening en de behandeling wordt het team rondom de COPD-patiënt samengesteld uit twee of meer eerstelijns zorgprofessionals. In de Wijksamenwerkingsverbanden (WSV’en) van Alphen op één Lijn bieden huisartsengroepen, fysiotherapiepraktijken, apothekers, dietisten en diagnostische centra efficiënte, innovatieve en multidisciplinaire zorg. De huisarts is de hoofdbehandelaar. De afspraken hierover liggen vast in de zorgstandaard COPD én in de professionele standaarden van de eigen beroepsgroepen.
Wij richten ons op de kwaliteit van zorg en gaan uit van de behoeften en voorkeuren van patiënten ten aanzien van informatie, coördinatie van zorg en zelfredzaamheid. Koepelorganisatie Alphen op één Lijn biedt deze multidisciplinaire zorg via haar WSV’en aan in directe samenwerking met de zorgverzekeraar(s).

Het zorgprogramma heeft een aantal doelen:
- het verbeteren van de kwaliteit van leven
- het maximaliseren van het aantal patiënten dat stopt met roken
- het verminderen van het aantal exacerbaties
- het verminderen van het aantal ziekenhuisopnames
- het vergroten van het zelfmanagement van COPD-patiënten m.b.t. hun aandoening.

Het gezamenlijk zorgprogramma omvat onder andere:
- regelmatige controle en indien nodig afname van een spirometrie (longfunctieonderzoek)
- meten van de ziektelast
- verwijzing naar eerste- en tweedelijns zorgverleners
- multidisciplinair overleg (MDO) 

Behandeling COPD
De behandeling bestaat onder andere uit voorlichting en advies over COPD, gezonde leefstijl en medicijngebruik. U kunt hiervoor de COPD-cursus DISCO volgen. DISCO staat voor Dynamische Interdisciplinaire Selfmanagement COPD-educatie en is een interactieve cursus. Voor meer informatie over de cursus kunt u terecht bij uw praktijkondersteuner. Bij de behandeling van COPD staan een vijftal (leefstijl)onderwerpen centraal:
- stoppen met roken
- gezonde voeding, gezond gewicht
- voldoende bewegen
- goede inhalatietechniek van de inhalatiemedicijnen
- het heft in eigen hand, wat is uw actieplan?

Het behandelen van COPD heeft verschillende doelen, namelijk:
- het bereiken van streefwaarden of uiterst haalbare waarden van de longfunctie van de COPD patiënt
- de conditie en zelfredzaamheid bevorderen
- inzicht in COPD vergroten
- ondersteuning bij therapie
- eigen regie bij de behandeling
- complicaties voorkomen of uitstellen

Voordelen voor de patiënt
- er is één aanspreekpunt voor alle zaken rondom de aandoening
- de patiënt kan persoonlijke doelen stellen
- de behandelafspraken worden zo veel mogelijk op elkaar afgestemd
- alle zorgverleners zijn op de hoogte van de situatie van de patiënt en zijn/haar specifieke wensen
- de patiënt leert beter om te gaan met de aandoening en de gevolgen ervan

Medisch inhoudelijke vragen
U kunt geen medisch inhoudelijke vragen stellen op deze site. Neemt u voor vragen telefonisch contact op met uw huisarts of praktijkverpleegkundige. Voor contactgegevens of meer informatie kunt u terecht op de websites van de bij ons aangesloten ketenzorgpartners

Meer informatie
De informatie op deze pagina is gebaseerd op de zorgstandaard COPD van de Long Alliantie Nederland. 
Voor meer algemene informatie over COPD bezoekt u website van het Longfonds Nederland. 

 

­