Wat zijn hart- en vaatziekten
In Nederland lijden meer dan een miljoen mensen aan een cardiovasculaire aandoening oftewel hart- en vaatziekten. Hiermee is het één van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. Het gaat bijvoorbeeld om een hartinfarct, angina pectoris, een beroerte, hartfalen of etalagebenen.
Veel hart- en vaatziekten ontstaan door aderverkalking. Aderverkalking kan leiden tot vernauwing of verstopping van de bloedvaten. Belangrijke organen zoals hart of hersenen krijgen dan te weinig zuurstof en dit geeft schade. Leeftijd of erfelijke factoren zoals een aangeboren hartafwijking kunnen een rol spelen.
Het zorgprogramma hart- en vaatziekten is bedoeld voor patiënten met een cardiovasculaire aandoening genoemd en risicogroepen.

Zorgprogramma hart- en vaatziekten
Dit zorgprogramma is geïntroduceerd om er voor te zorgen dat de patiënt zo goed mogelijk met de hart- en vaatziekte kan leven en de kans op een nieuwe hart- en/of vaatziekte zo klein mogelijk blijft.
In dit programma werken alle zorgverleners onderling samen om dit te realiseren.In de wijksamenwerkingsverbanden (WSV'en) van Alphen op één Lijn bieden huisartsengroepen, fysiotherapiepraktijken, apothekers en diëtistes efficiënte, innovatieve en multidisciplinaire zorg. De huisarts is de hoofdbehandelaar. De afspraken hierover liggen vast in de zorgstandaard Vasculair Risicomanagement én in de professionele standaarden van de eigen beroepsgroepen.
Wij richten ons op de kwaliteit van zorg en gaan uit van de behoeften en voorkeuren van patiënten ten aanzien van informatie, coördinatie van zorg en zelfredzaamheid. Koepelorganisatie Alphen op één Lijn biedt deze multidisciplinaire zorg via haar WSV’en aan in directe samenwerking met de zorgverzekeraar(s).

Het zorgprogramma heeft een aantal doelen:
- het verbeteren van de kwaliteit van leven
- het maximaliseren van het aantal patiënten dat stopt met roken
- het aanpakken van de risicofactoren voor hart- en vaatziekten
- het verminderen van het aantal ziekenhuisopnames
- het vergroten van het zelfmanagement van patiënten m.b.t. hun ziekte

Het gezamenlijk zorgprogramma omvat onder andere:
- algemene (jaar)controle van bloed en urine
- voorlichting over hart- en vaatziekten door middel van een cursus over hart- en vaatziekte, de PRISMA-CVRM. De huisarts of praktijkondersteuner kan u meer vertellen over deze cursus. 
- instructie over medicijngebruik
- verwijzing naar eerste- en tweedelijnszorgverleners zoals de cardioloog
- verwijzing naar fysiotherapeut of dietist indien extra aandacht voor bewegen, gewicht en voeding gewenst is
- multidisciplinair overleg

Behandeling hart- en vaatziekten
Op basis van doorgemaakte hart- en vaatziekten, erfelijke belasting, leefstijl en eventuele andere aandoeningen die een patiënt heeft wordt een risicoprofiel opgesteld. Op basis van dit profiel gaat de patiënt samen met de zorgverleners na wat er nodig is om de gezondheid te verbeteren en de risico's op verdere gezondheidsproblemen te verkleinen.

Belangrijke risicofactoren die kunnen worden aangepakt zijn:
- een te hoge bloeddruk,
- een te hoog cholesterolgehalte
- roken
- overgewicht en ongezonde voeding
- bewegingsarmoede
- stress 

Het behandelen van heeft verschillende doelen, namelijk:
- het verminderen van de kans op hart- en vaatziekten
- de conditie en zelfredzaamheid bevorderen
- inzicht in hart- en vaatziekten vergroten
- ondersteuning bij therapie en medicijngebruik
- eigen regie bij de behandeling
- complicaties voorkomen of uitstellen

Voordelen voor de patiënt
- er is één aanspreekpunt voor alle zaken rondom de ziekte
- de patiënt kan persoonlijke doelen stellen
- de behandelafspraken worden zo veel mogelijk op elkaar afgestemd.
- alle zorgverleners zijn op de hoogte van de situatie van de patiënt en zijn/haar specifieke wensen
- de patiënt leert beter om te gaan met de aandoening en de gevolgen ervan. 

Medisch inhoudelijke vragen
U kunt geen medisch inhoudelijke vragen stellen op deze site. Neemt u voor vragen telefonisch contact op met uw huisarts of praktijkondersteuner. Voor contactgegevens of meer informatie kunt u terecht op de websites van de bij ons aangesloten ketenzorgpartners

Meer informatie
De informatie op deze pagina is gebaseerd op de patiënten versie van de zorgstandaard Vasculair Risicomanagement. De Zorgstandaard is ontwikkeld door het Platform Vitale Vaten, onder auspiciën van de Hartstichting. 
Voor meer algemene informatie over hart- en vaatziekten bezoekt u website van De Nederlandse Hartstichting.

­