Wat is hartfalen?
In Nederland zijn er zo’n 142.000 mensen met hartfalen. Verwacht wordt dat het aantal mensen met hartfalen alleen maar zal toenemen door de veroudering van de bevolking.
Bij hartfalen slaagt het hart er onvoldoende in om het bloed naar de weefsels in het lichaam te pompen. Daarbij kunnen klachten ontstaan als kortademigheid bij inspanning of in rust, moeheid en ophoping van vocht.
Het zorgprogramma is gericht op mensen die na behandeling door de cardioloog worden terugverwezen naar de eerste lijn. Dat gebeurt als de situatie stabiel is of verdere behandeling door de cardioloog niet nodig of nuttig is.

Zorgprogramma hartfalen
Het zorgprogramma Hartfalen is erop gericht klachten en verschijnselen zoveel mogelijk te voorkomen of te verminderen. Voor patiënten met hartfalen is een integrale benadering van de zorg van belang. Immers, verschillende zorgverleners spelen samen met de patiënt een rol in deze zorg.
In de wijksamenwerkingsverbanden (WSV’en) van Alphen op één Lijn bieden huisartsengroepen, fysiotherapiepraktijken, apothekers en diëtistes efficiënte, innovatieve en multidisciplinaire zorg. De huisarts is de hoofdbehandelaar. De afspraken hierover liggen vast in de zorgstandaard hartfalen van het NHG, én in de professionele standaarden van de eigen beroepsgroepen.
Wij richten ons op de kwaliteit van zorg en gaan uit van de behoeften en voorkeuren van patiënten ten aanzien van informatie, coördinatie van zorg en zelfredzaamheid. Koepelorganisatie Alphen op één Lijn biedt deze multidisciplinaire zorg via haar WSV’en aan in directe samenwerking met de zorgverzekeraar(s).

Het gezamenlijk zorgprogramma omvat onder andere:
- enkele keren per jaar controle bloeddruk en gewicht
- minimaal eenmaal per jaar een bloedonderzoek
- verwijzing naar eerste- en tweedelijnszorgverleners zoals de fysiotherapeut, dietist en/of cardioloog
- multidisciplinair overleg (MDO) 

Behandeling hartfalen
Het succes van de behandeling bij hartfalen is voor een belangrijk deel afhankelijk van de werking van de medicijnen. Voor een even groot deel hangt het resultaat van de behandeling ook af van de wijze waarop de patiënt er mee omgaat. Het zorgprogramma helpt daarbij. De patiënt gaat samen met de zorgverleners na wat er nodig is om de gezondheid te verbeteren en de risico's op verdere gezondheidsproblemen te verkleinen.

Belangrijke risicofactoren die kunnen worden aangepakt zijn:
- een te hoge bloeddruk
- vocht vasthouden
- een te hoog cholesterolgehalte
- roken

Daar kan aan gewerkt worden door:
- adviezen over voeding zoals zout- en vochtinname
- het bereiken van een gezond gewicht
- voldoende rust en bewegen 
- verminderen van stress 
- therapietrouw medicatie 

Het behandelen van heeft verschillende doelen, namelijk:
- het verminderen van de kans op (nieuw) hartfalen
- de conditie en zelfredzaamheid bevorderen.
- inzicht in hartfalen vergroten.
- ondersteuning bij medicijngebruik
- eigen regie bij de behandeling.

Voordelen voor de patiënt
- er is één aanspreekpunt voor alle zaken rondom de aandoening 
- de patiënt kan persoonlijke doelen stellen
- de behandelafspraken worden zo veel mogelijk op elkaar afgestemd.
- alle zorgverleners zijn op de hoogte van de situatie van de patiënt en zijn/haar specifieke wensen.
- de patiënt leert beter om te gaan met de aandoening en de gevolgen ervan

Medisch inhoudelijke vragen
U kunt geen medisch inhoudelijke vragen stellen op deze site. Neemt u voor vragen telefonisch contact op met uw huisarts of praktijkondersteuner. Voor contactgegevens of meer informatie kunt u terecht op de websites van de bij ons aangesloten ketenzorgpartners

Meer informatie
De informatie op deze pagina is gebaseerd op de zorgstandaard hartfalen van het NHG. De Zorgstandaard is ontwikkeld door het Platform Vitale Vaten, onder auspiciën van de Hartstichting. 
Voor meer algemene informatie over hartfalen bezoekt u website van De Nederlandse Hartstichting 

Documenten

­